Кон родова еднаквост / Drejt barazisë gjinoreMK:

Оваа студија е обид да се мапираат пречките и предизвиците со кои се соочуваат жените и девојките во Северна Македонија во академскиот и професионалниот живот.
Наодите и заклучоците се засновани на податоци прибрани преку онлајн прашалник и во рамките на 14-те јавни дискусии организирани во различни делови од земјата.

Во првиот дел студијата се фокусира на предизвиците во образовниот процес, а во вториот дел, на пречките за вклучување на пазарот на трудот и напредокот на девојките и жените.
Првиот дел е воден од потребата да се анализираат искуствата и перцепциите во образовниот процес, со цел подобрување на условите за воспоставување родова еднаквост. Вториот дел, пак, укажува на пречките со кои се соочуваат жените и девојките при вклучување на пазарот на трудот, како што се пречки поврзани со институциите и пречки поврзани со патријархалните норми кои сè уште доминираат во општеството. Врз основа на наодите, студијата нуди и неколку препораки за различни општествени актери.


ALB:

Ky studim është një përpjekje për të identifi kuar pengesat dhe sfi dat me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat në jetën akademike dhe profesionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zbulimet dhe konkluzionet, bazohen nga të dhëna të mbledhura nëpërmjet një pyetësori online dhe brenda 14 diskutimeve publike të organizuara në pjesë të ndryshme të vendit.

Në pjesën e parë, studimi përqëndrohet në pengesat gjatë procesit arsimor, ndërsa në pjesën e dytë, në pengesat për pjesëmarrjen në tregun e punës dhe avancimin e grave dhe vajzave. Pjesa e parë udhëhiqet nga nevoja për të analizuar përvojat dhe perceptimet e procesit arsimor, me qëllim të përmirësimit të kushteve për vendosjen e barazisë gjinore, pavarësisht nga fakti se numri i grave të pranuara në fakultet po rritet si në ciklin e parë, poashtu edhe në ciklin e dytë e të tretë të studimeve. Pjesa e dytë, përsëri, tregonlidhjen e atyre pengesave të cilat kanë të bëjnë me institucionet dhe normat patriarkale të cilat ende dominojnë në shoqëri. Në bazë të gjetjeve dhe zbulimeve, studimi ofron disa rekomandime për aktorë të ndryshëm shoqëror.


Целата студија тука / Studimin mund ta gjeni në vazhdim.